• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022
Đã tiếp nhận

44167 hồ sơ

Đã xử lý

41933 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

4022

Hồ sơ đã xử lý

3963

99.9 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

3979

Hồ sơ đã xử lý

3571

99.8 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

4268

Hồ sơ đã xử lý

3991

99.8 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

4643

Hồ sơ đã xử lý

4403

99.8 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

2471

Hồ sơ đã xử lý

2326

99.4 % đúng hạn
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

490

Hồ sơ đã xử lý

434

100.0 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Cẩm Xuyên 1597 9293 7445 5 99.93% 111 2 3220 107
UBND Thị trấn Cẩm Xuyên 3 2673 2670 0 100.00% 4 2 0 0
UBND Thị trấn Thiên Cầm 10 1471 1475 6 99.59% 0 0 0 0
UBND Xã Cẩm Bình 0 991 990 0 100.00% 1 0 0 0
UBND Xã Cẩm Duệ 0 860 851 0 100.00% 1 0 0 8
UBND Xã Cẩm Dương 3 1797 1735 11 99.37% 8 1 0 45
UBND Xã Cẩm Hà 0 735 734 1 99.86% 0 0 0 0
UBND Xã Cẩm Hưng 0 1048 1039 7 99.33% 0 1 0 1
UBND Xã Cẩm Lạc 0 1664 1662 0 100.00% 0 1 0 1
UBND Xã Cẩm Lĩnh 0 1578 1576 0 100.00% 0 1 0 1
UBND Xã Cẩm Lộc 0 1491 1487 0 100.00% 4 0 0 0
UBND Xã Cẩm Minh 1 2511 2505 4 99.84% 1 0 0 2
UBND Xã Cẩm Mỹ 1 1470 1469 2 99.86% 0 0 0 0
UBND Xã Cẩm Nhượng 0 1206 1192 2 99.83% 3 9 0 0
UBND Xã Cẩm Quan 1 2328 2307 9 99.61% 0 3 0 10
UBND Xã Cẩm Quang 20 713 722 2 99.72% 2 0 0 7
UBND Xã Cẩm Sơn 0 1482 1452 5 99.66% 0 23 0 2
UBND Xã Cẩm Thạch 0 1434 1427 5 99.65% 0 0 0 2
UBND Xã Cẩm Thành 1 2075 2071 3 99.86% 0 0 0 2
UBND Xã Cẩm Thịnh 0 967 950 0 100.00% 14 0 0 3
UBND Xã Cẩm Trung 0 1101 1092 0 100.00% 5 2 0 2
UBND Xã Cẩm Vịnh 1 1377 1374 0 100.00% 3 0 0 1
UBND Xã Nam Phúc Thăng 0 2117 2116 0 100.00% 0 0 1 0
UBND Xã Yên Hòa 2 1785 1779 0 100.00% 7 1 0 0
-- Tổng -- 1640 44167 42120 62 99.85% 164 46 3221 194
Top